Rehabuppdrag Ur & Penn

Rehabuppdrag

Bakgrund – en anställd med långtidssjukskrivning som följts av upprepad korttidsfrånvaro.

Uppdrag – att utröna orsaken till frånvaron samt undersöka vad som kan göras för att minska denna. Upprätta en rehabplan. Vad kan arbetsgivaren bistå med för att på bästa sätt kunna ta sitt rehabansvar? Och vad kan den enskilde individen göra för att förändra sin situation

Så här gjorde jag – jag startade med en kartläggning då anatomen bland annat använder sig av sassam som är försäkringskassans kartläggningsverktyg.

Anna träffade klienten 5 gånger för att tydliggöra orsaken till frånvaron, samtalen vilar på anatomens värdegrunder, vilket innebär ett coachande förhållningssätt med syfte att få klienten att själv se och förstå sin situation.

Efter de första 5 samtalen förlängdes uppdraget till ytterligare 5 samtal, detta beslut togs för att klienten i fråga hade ett stort behov av handledning och stöd i sin rehabprocess.

Parallellt skedde löpande rapportering till HR-chefen.

Förutom samtalen upprättades en rehabplan/handlingsplan samt en ansökan om högriskskydd.

Då uppdragets avslutades erhöll HR –chefen en skriftlig rapport samt en bedömning av nuvarande läge, där vi hade gått igenom arbetsgivarens ansvar och tydligt kunde se att arbetsgivaren i detta fall genomfört sitt arbetsgivaransvar till fullo.

Klienten upplevde ett viktigt stöd och fick med sig verktyg för sitt eget välmående framöver.

 

 

Categories:

Office