Kartläggning och analys av arbetsmiljö gällande ett specifikt team

– Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kartläggning

Bakgrund

Företag X har ett team där medlemmarna under en längre period påvisar att de inte mår bra. Detta framkommer i medarbetarundersökningar, vid utvecklingssamtal och genom sjukfrånvaro. Ledningen är väl medveten om att det finns utmaningar i teamet, främst gällande ledarskap. De vill nu få reda på mer om hur teamet mår i stort, men även på en individuell nivå.

Metod

Ledningen på företag X beslutar att inleda ett samarbete med en extern konsult för att få ett bredare perspektiv. Anna Canter väljs som konsult och ansvarar för att planera arbetet.

Varje teammedlem får möjlighet att ha ett samtal med Anna, för att med egna ord kunna berätta om sin upplevda arbetssituation och arbetsmiljö. Efter detta analyserar Anna allt underlag och alla upplevelser utifrån erfarenhet och kompetens av organisatorisk och social arbetsmiljö. Efter analysen tas en skriftlig rapport fram, som tydligt visar utfallet. I nämnda fall blir bedömningen enligt nedan.

Bedömning

 • Otydligt ledarskap
 • Teamet har utsett en gemensam fiende och jobbar emot och inte för
 • Otydliga mandat
 • Mycket hög stress – påverkar både individen och gruppen stort
 • Otydliga mål
 • VI och DEM

Rekommenderade åtgärder

 • Ledarskapsutveckling /coachning
 • Kommunikationsövningar/workshops
 • Utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer
 • Målsättningar – gemensamma för hela bolaget, för teamet och för den enskilde individen
 • Ledarskapsforum för utveckling och utbyte av erfarenheter

Riskbedömning

När rapporten är färdigställd och bedömningar utförda görs en riskbedömning. Riskbedömningen görs med fördel i samarbete med en konsult och tillsammans med företagets HR-avdelning. Utifrån riskbedömningen tar Anna fram en handlingsplan.

Handlingsplan

Handlingsplanen ska tydligt påvisa vem som är ansvarig för aktiviteten, när den ska vara utförd, vilka resultat som kan förväntas och när planen ska följas upp. Konsulten brukar vara behjälplig vid upprättande av handlingsplanen. Det är inte ovanligt att konsulten kan bidra med en del av åtgärderna.

I fallet med företag X genomför Anna ett omfattande uppföljningsarbete. I och med arbetet säkerställer hon att samtliga inblandade har fått säga det som är viktigt, att de har fått stöd i den mån det är aktuellt och de har förtroende för den fortsatta processen.

Åtgärder

Åtgärdsarbete är inget som ingår i en kartläggning, det sker efter överenskommelse och vid ett senare tillfälle. Exempel på vanliga åtgärder i samarbete med Anatomen:

 • Utbildning
 • Coachning för chefer
 • Uppföljning
 • Utredning av kränkningar och/eller liknande eventuella situationer
 • Workshops/kommunikation/feedback – från VI och DEM till OSS