Kartläggning

– Genomlysning av arbetsmiljöarbetet

Kartläggning

Bakgrund

Kunden på företag X är osäker på huruvida deras dokumenterade underlag för arbetsmiljö är uppdaterat eller inte, samt om underlaget följer rådande lagstiftning.

Metod

Uppdraget läggs upp enligt följande:

  1. Genomlysning av skriftliga dokument. Här behövs tillgång till allt som finns att ta del av, vilket Anna Canter i detta fall får. Alla befintliga dokument ses över och analyseras.
  2. Efter genomförd analys är det möjligt att genomföra de uppdateringar och ändringar som hittats, eller påtala dessa i skriftlig form. För aktuell kund åtgärdar och uppdaterar Anna Canter där det finns behov.

Hos aktuell kund behöver det befintliga underlaget uppdateras. Det behöver även adderas en del som saknas, bland annat en tydlig rehabprocess, ansvarsfördelning, rutiner för kränkande särbehandling och en jämställdhetsplan med tillhörande och aktiva åtgärder. Dessa handlingar är vanligt förekommande.

Det är även tydligt att dokumentationen ”spretar” åt alla håll, vilket också är vanligt förekommande. Dokumentationen har uppdaterats och arbetats med i omgångar och av olika människor, vilket innebär att det saknas en röd tråd. All dokumentation struktureras och förtydligas därför, så att det blir mer överskådligt och lätt att hitta information. En stor del av detta arbete utförs i samarbete med skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Efter att ovanstående arbete genomförts är det tydligt att flertalet av cheferna med tilldelat personalansvar inte kan skriva under sin ansvarsfördelning, eftersom de saknar den kunskap som krävs. Detta resulterar i att Anna Canter genomför en företagsanpassad utbildning för aktuella chefer.

Resultat

Efter avslutat uppdrag har kunden försetts med:

  • Uppdaterad och anpassad dokumentation.
  • Underlag som är lätt att förstå.
  • En medarbetarhandbok och en chefshandbok.
  • Kompetenshöjning.
  • En tydlig ansvarsfördelning.
  • Tydliga och anpassade rutiner.
  • En jämställdhetsplan med tillhörande aktiva åtgärder (fem områden analyseras i fyra steg).
  • Kunskap om hur underlagen kan uppdateras, när och av vem.